Poj2559 题目大意:给出一个柱形统计图(histogram), 它的每个项目的宽度是1, 高度和具体问题有关。 现在编程求出在这个柱形图中的最大面积的长方形。

可以通过维护一个高度始终单调递增的矩形序列来解决。

具体来讲,我们建立一个栈,用来保存若干个矩形,这些矩形的高度是单调递增的,我们从左到右依次扫描每个矩形:

如果当前矩形比栈顶矩形高,直接进栈;

否则不断取出栈顶,直至栈为空或者栈顶矩形的高度比当前矩形小。在出栈过程中,我们累计被弹出的矩形的宽度之和,并且每弹出一个矩形,就用他的高度和宽度去更新答案。整个出栈过程结束后,我们将一个高度为当前矩形高度,宽度为累计值的新矩形入栈。

为了简化程序,增加一个高度为零的矩形a[n+1],以避免扫描结束后栈中有剩余矩形。

代码一:用数组模拟栈

a[n+1]=p=0;
for(i=1;i<=n+1;i++)
{
  if(a[i]>s[p])
  {
    s[++p]=a[i],w[p]=1;
  }
  else{
    int width=0;
    while(s[p]>a[i])
    {
      width+=w[p];
      ans=max(ans,(long long)width*s[p]);
      p--;
    }
    s[++p]=a[i],w[p]=width+1;
  }
}

代码二:直接用栈

#include <iostream>
#include <stack>
#include <cstdio>
using namespace std;
 
struct Node
{
  long long val;
  long long len;
};
 
stack<Node> s;
 
int main()
{
  long long temp,Max,n,i,m;
  Node q;
  while(scanf("%I64d",&n)!=EOF)
  {
    if(n==0) break;
    Max=0;
    for(i=0;i<n;i++)
    {
      scanf("%I64d",&q.val);
      q.len=1;
      temp=0;
      if(s.empty())
      {
        s.push(q);
      }
      else if(q.val<=(s.top()).val)
      {
        while(!s.empty()&&q.val<=(s.top().val))
        {
          (s.top()).len+=temp;
          m=(s.top()).val*(s.top()).len;
          if(m>Max) Max=m;
          temp=(s.top()).len;
          s.pop();
        }
        q.len+=temp;
        s.push(q);
      }
      else
        s.push(q);
    }
    temp=0;
    while(!s.empty())
    {
      (s.top()).len+=temp;
      m=(s.top()).val*(s.top()).len;
      if(m>Max) Max=m;
      temp=(s.top()).len;
      s.pop();
    }
    cout<<Max<<endl;
  }
}

单调栈的思想在于及时排除不可能的选项,保持策略集合的高度有效性和秩序性。